Cíle odborné skupiny

Odborná skupina jaderné chemie (OS JCH) je jednou z odborných skupin České společnosti chemické, z.s., nejstarší a největší chemické společnosti v České republice. OS JCH sdružuje odborníky z oblastí jaderné chemie, radiochemie, radiační chemie, a dalších příbuzných vědních oborů.

Hlavním cílem odborné skupiny je zprostředkovávat kontakt mezi odborníky ve výše uvedených oborech a tím přispívat k lepší vzájemné informovanosti a provázanosti výzkumu a vývoje v této oblasti a lepší úrovni služeb poskytovaných veřejnosti.

Metody práce odborné skupiny

Hlavními metodami práce odborné skupiny je pořádání odborných setkání na nejrůznějších úrovních – od jednotlivých přednášek domácích i zahraničních odborníků, přes různé semináře až po mezinárodní Radiochemickou konferenci.

Při pořádání těchto akcí OS úzce spolupracuje se Spektroskopickou společností J.M. Marci, odbornou skupinou instrumentálních radioanalytických metod, s Českou radioekologickou společností a s Českou nukleární společností. Společné akce zprostředkovávají úzký neformální osobní kontakt pracovníků blízkých profesí sdružených ve všech těchto organizacích.

Mezinárodní aktivity

Na mezinárodním poli odborná skupina hájí své zájmy a prosazuje své cíle prostřednictvím aktivního zapojení svého zástupce do činnosti Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy (EuCheMS).