Medaile Vladimíra Majera

Prof. Ing. Dr. Vladimír Majer, DrSc. narozen 19. 3. 1903 zemřel 5. 7. 1998. 

Medaili Vladimíra Majera uděluje odborná skupina Jaderná chemie České společnosti chemické osobám, které se významně zasloužily o rozvoj jaderné chemie nebo rozhodným způsobem přispěly k rozvoji některé její oblasti.

Medaile nese portrét Vladimíra Majera, na reversu je vyryto jméno vyznamenané osoby a letopočet jejího udělení. Medaile se uděluje na Valném shromáždění odborné skupiny nebo odborných setkáních (konferencích, seminářích) pořádaných za účasti odborné skupiny. Medaili lze udělit i významným zahraničním pracovníkům při jejich návštěvě České republiky. Spolu s medailí se vyznamenanému předá diplom, na kterém je specifikován důvod jejího udělení. Návrh na udělení Medaile Vladimíra Majera může podat kterýkoli člen České společnosti chemické, návrhy se podávají do 30. června každého roku výboru odborné skupiny. Podávají se písemně a musí obsahovat jméno navrhovaného a zdůvodnění návrhu. Návrh posuzuje komise složená z předsedy a dvou členů výboru odborné skupiny. Definitivní výběr provede na návrh uvedené komise výbor odborné skupiny a předloží jej k potvrzení předsednictvu Hlavního výboru České společnosti chemické. Nositelé medaile jsou evidováni v Knize nositelů Medaile Vladimíra Majera.

Výtvarný návrh medaile zpracoval doc. M.A. Petr Vogel. Ražbu portrétních pamětních medailí provedla firma KAZDA a syn, ražbu pakfongového okraje s písmem provedla firma Znak Malá Skála, tavbu a lisování uranového skla provedl Mg.A. Petr Larva ve sklárně Ave Clara Glass Factory, Polevsko. Jedna medaile byla předána do numismatické sbírky Národního muzea.


Nositelé medaile

2016 prof. Ing. Jan Kučera, CSc. Za vědecké výsledky v oboru radiochemické neutronové aktivační analýzy a za zásluhy o rozvoj tohoto oboru v České republice i bývalém Československu.

2016 doc. Ing. Zdeněk Řanda, DrSc. Za vědecké výsledky v oboru instrumentální gama a neutronové aktivační analýzy a za zásluhy o rozvoj tohoto oboru v České republice i bývalém Československu.

2016 Heinz W. Gäggeler, Prof. Dr. phil. nat. Dr. h.c. Za příspěvek k chemii transaktinoidů a aplikaci metod jaderné chemie v atmosférické chemii a glaciochemii.

2015 Ing. Miloslav Vobecký, CSc. Za vědecké výsledky v oboru instrumentálních analytických metod a za zásluhy o rozvoj tohoto oboru v České republice i bývalém Československu.

2015 doc. RNDr. Adolf Zeman, CSc. Za zásluhy o rozvoj jaderné chemie a aktivní účast na zavádění nového studijního oboru jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze.

2014 prof. Ing. Petr Beneš, DrSc. (in memoriam) Za celoživotní přínos pro rozvoj jaderné chemie v Československu a České republice.