Výzva všem radiochemikům – nečlenům OS JCH

Vážená kolegyně, vážený kolego!

     Obracíme se tímto na Vás jako na jaderné chemiky, radiochemiky, radiační chemiky, či pracovníky v některém z dalších příbuzných vědních oborů. Rádi bychom Vás tímto dopisem informovali, že v rámci České společnosti chemické, z. s. již celou řadu let působí odborná skupina jaderné chemie. Hlavním cílem naší odborné skupiny je zprostředkovávat kontakt mezi odborníky ve výše uvedených oborech a tím přispívat k lepší vzájemné informovanosti a provázanosti výzkumu a vývoje v této oblasti a lepší úrovni služeb poskytovaných veřejnosti. Hlavními metodami naší práce je pořádání odborných setkání na nejrůznějších úrovních – od jednotlivých přednášek domácích i zahraničních odborníků, přes různé semináře až po pořádání mezinárodní Radiochemické konference.

     Během velkého pohybu vědeckých a výzkumných pracovníků po roce 1989 došlo k oslabení nebo dokonce zániku řady velkých pracovišť (ÚJV Řež, ÚVVVR), řada našich starších kolegů v tomto období ukončila svou aktivní činnost v oboru. V posledních letech však zároveň vznikla řada nových pracovišť (většinou v rámci soukromých společností), které se buď plně, nebo alespoň v rámci některé ze svých pracovních skupin, věnují jak výzkumu a vývoji, tak i aplikaci metod radiochemie a jaderné či radiační chemie. Nejvýznamněji je mezi nimi zastoupena skupina pracovišť, které na komerční bázi provozují radioanalytické metody, zejména stanovení radionuklidů (včetně radonu) v životním prostředí.

     Domníváme se, že se zmenšováním jednotlivých pracovních skupin vzrůstá význam vzájemného kontaktu mezi nimi, protože v malých skupinách chybí informace, kontakty a vzájemná konstruktivní kritika, která se v dřívější době většinou odehrávala na půdě ústavních seminářů velkých výzkumných ústavů. Naše odborná skupina by toto vakuum ráda vyplnila právě pořádáním svých odborných setkání.

     Z větších akcí, jejichž uskutečnění v blízké budoucnosti plánujeme, bych rád uvedl alespoň naši účast na pořádání sekce Jaderná chemie na Sjezdu chemických společností a zejména přípravu mezinárodních Radiochemických konferencí. Další informace o připravovaných akcích naleznete na těchto stránkách včetně zápisů ze schůzí výboru naší odborné skupiny.

     Pro případ, že Vy, případně někteří z Vašich kolegů, budete mít zájem stát se členy naší odborné skupiny, rádi Vám na požádání zašleme formulář přihlášky do České společnosti chemické, z. s. (s vyznačeným zájmem o práci v odborné skupině jaderná chemie). Členský poplatek činí v současné době 450 Kč za rok (150 Kč studenti a senioři), v této ceně je obsaženo pravidelné zasílání Bulletinu Českých chemických společností. Pokud byste měli problémy se získáním garancí v přihlášce požadovaných, obraťte se, prosím, na výbor naší odborné skupiny na níže uvedené adrese. Protože schůze rozšíreného hlavního výboru České chemické společnosti, která má právo Vás oficiálně přijmout za členy společnosti, se konají pouze dvakrát ročně, prosíme Vás, abyste nás o Vašem případném podání přihlášky písemně informovali – v tomto případě Vás ještě před Vaším formálním přijetím do společnosti okamžitě zařadíme do našeho adresáře pro rozesílání informací o akcích pořádaných naší odbornou skupinou.

     Pokud jste tuto výzvu dočetli až k tomuto odstavci a došli jste k závěru, že o činnost odborné skupiny jaderné chemie nemáte zájem, dovolte abychom se Vám tímto omluvili za ztrátu času, kterou jsme Vám způsobili. Věřte, že naší snahou bylo a je pouze vyvíjet takovou činnost, která povede k dalšímu rozvoji našich vědních oborů. Pokud o činnost v naší skupině zájem projevíte, těšíme se na setkání s Vámi, případně s Vašimi kolegyněmi a kolegy, při dalších akcích pořádaných naší odbornou skupinou.

     Jménem výboru odborné skupiny jaderné chemie České chemické společnosti.

     S pozdravem

     prof. Ing. Jan John, CSc.
předseda výboru OS JCH
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
katedra jaderné chemie
Břehová 7
115 19  Praha 1